عشق جانان همچو شمعم :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)