سحرگاهی شدم سوی خرابات :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)