تا با غم عشق تو مرا کار افتاد :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)