شعر دوست :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)