دوری و فراغ یار :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)