گفته بودند
که عاشق بشوی
می‌میری
اولین تجربه‌ام بود
چه می‌دانستم...