نباشد عاشقت هرگز چو من کس
اگر چه عاشق بسیار داری .
.
.
سنایی
.
.