با پای خودش آمد
و با پای خودش رفت
یک روز به قلب من و
حالا به جهنم