صبح که شعرم بیدار می‌شود
می‌بینم بسترم سرشار از گُلِ عشق توست
و عشق تو آفتاب است آنگاه که
درونم طلوع می‌کنی و می‌بینمت

-----

همه از کنارم گذشتند!

به جز تو

که از درونم

گذشتی ....