شکستن شیشه ها دیگر به این راحتی نیست

کو مادر بزرگ ؟

تا پشت چادرش پنهان شویم