چشم و ابروی خشن از بس که می آید به تو
گاهی آدم عــــــاشقِ نامهـــــربانی می شود