مادرم برگ گل است :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)