مادرم برگ گل است.

شعر مادر- شعر روز مادر- عکس نوشته مادر