چون باد میروی و به خاکم فکنده ای

آری! برو که خانه ز بنیاد کنده !