در نبودنت
به کسی باج ندادم هرگز
کاروان نیست که "دل"
هرکه به جایت آید..

مهدی کمانگر