دلبر که جان فرسود از او

کام دلم نگشود از او

نومید نتوان بود از او

باشد که دلداری کند