صدایت میکنم باعشق
جوابم می دهی باجان

همین جان گفتنت عشقم
هوایی می کند دل را