ما نباشیم که باشد که جفای تو کشد.... :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)