ما نباشیم

که باشد

که جفای تو کشد...

 

"وحشی بافقی"