◈باد می گوید که او آشفته گیسو دیدنی ست
شانه می گوید که با موی مرتب بیشتر