ما شعله های سرکش اندوه بودیم
آدم به آدم می رسد ما کوه بودیم