مدد گرفته جهان از علی ولی باید   

علی بدون تو خود فکر دیگری بکند