آمدی
پیله ام را گشودی
رها شدم
پریدم

در اوج پرواز
در پهنای آسمان
رهایم کردی
رفتی!
نگفتی پروانه
دیگر
پیله تنیدن