در دولت عشق، مجرمان بی گنه اند

هر فتنه کند حضرت معشوق، رواست

نگار قریشی