ایـن روزهـا که می‌گـذرد، جــور دیگرم
دیگــر خیــال و فکر تو افتاده از سرم
.
◈دیگــر دلــم بـرای تـو پـرپـر نمـی‌زند
دیگــر کـلاغ رفتـه بـه جلــد کبوتــرم◈

دیگـر خـودم برای خودم شـام می‌پزم
دیگر خودم برای خودم هدیه می‌خرم

دیگــر بلــد شــدم که خداحافظی کنم
دیگــر بلــد شــدم کـه بهـــانـه نیـاورم

اسمت چه بود؟ آه از این پرتی حواس
ایـن روزهـا من اسـم کسی را نمی‌برم
.