با عزیزان درنیامیزد دل دیوانه ام
در میان آشنایانم ولی بیگانه ام