دردیست در این دل که هویدا نتوان کرد
سِریست در این سینه که پیدا نتوان کرد
چون از دل عاشق خبری نیست کسی را
انــکــار گـر عــاشــق شــیــدا نتوان کرد