مرا از مرگ مترسان :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)