باید از سمت خدا معجزه نازل بشود
تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود