پیش کسی رو که طلبکار توست
ناز بر آن کن که خریدار توست