ما عاشق چشمان شرر بار تو بودیم
زین رو جهت صید دلت دام گشودیم
جستیم وُ نیامد به نظرغیر خیالت
ای وای براین وای براین وصل محالت