با نسیمی برگ می افتند زشاخ نارون 

خوب می دانم که روزی می روم از یاد تو