شعروگرافی

کافراگرعاشق شود

بی پرده مومن می شود

چیزی شبیه معجزه

با عشق ممکن می شود