عشق خوب است،ولی یار ...ندیدیم هنوز
یک دل عاشق بیمار ... ندیدیم هنوز
من چو منصور زدم کوس "انا الحق" به خدا
با چنین مرد، سَرِ دار ... ندیدیم هنوز