دلم گرفته به خود قول داده ام اما
برایتان ننویسم چه با دلم کردند