دلم به وعده‌ی همراهی که خوش باشد؟
که نیست پشت سرم، غیر سایه‌ام، یاری