بی لشکریم، حوصله ی شرح قصه نیست
فرمانبریم، حوصله ی شرح قصه نیست
با پرچم سفید به پیکار می رویم
ما کمتریم، حوصله ی شرح قصه نیست