بزرگش می کند درد
پناهش می دهد شعر
اگر اینها نبودند
دل تنگش چه می کرد