چه می رسد به تو یارا ز بی قراری ما
که هیچ قصد نداری برای یاری ما
هر آنچه نیشِ کنایت در آستین داری
بزن به رسمِ زمانه ، به زخمِ کاری ما