سرگیجه دارم مثل کابوسِ زمین خوردن
روزی هزاران بار مردن! واقعا مردن