زندگی حس قشنگی است

که در تنگ بلور

ماهی قرمز عیدانه

به آن می خندد