افسوس ما را هرگز به آمدن و رفتن هیچ عشق اختیار نبود ...