دَر دِلَم جایی بَرای هیچکس غِیر اَز تو نیست

گاه یِک دنیا فَقَط با یِک نَفَر پُر می شود