من چه در پای ریزم که پسند تو بود
جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست

سعدی