صبح دیدم که گزیدی لب خود را از غم

گفتنی نیست ولی حقِ مرا می خوردی