وقتش رسیده صبح طلوعت فرا رسد

 پایان بده بر این شب یلدا شتاب کندلگیرم از تمامی دنیا شتاب کن
مجنونم و به خاطر لیلا شتاب کن

وقتش رسیده صبح طلوعت فرا رسد
پایان بده بر این شب یلدا شتاب کن

در انتظار آمدنت روزها گذشت
ای وعده ی قدیمی فردا شتاب کن

ای وارث عدالت و صبر و غم علی
با ذوالفقار حضرت مولا شتاب کن

جانم به لب رسید از این روزگار پست
آقا به جان حضرت زهرا شتاب کن

بر آن پدر که با سر زانو رسید و دید
نقش زمین جوان خودش راشتاب کن

بر آن پدر که پیکر فرزند خویش را
بر خاک می سپرد به صحرا شتاب کن

بر آن تنی که زخمی تیر سه شعبه شد
بر آن سری که رفت به نی ها شتاب کن

بر خانمی که در دم گودال میگرفت
با ناله ذکر “وای حسینا” شتاب کن

روضه گرفته ایم که شاید نظر کنی
روضه برای حضرت سقا شتاب کن

جان سه ساله دخترکی که گرفته بود
بر روی دامنش سر بابا شتاب کن