مگذار مرا تنها در این هیاهو آقا

تنها و غریب و سر به زانو آقا

بر زمزمه ی لبان مهدی صــــــــلوات
بر ابروی قد کمان مهدی صــــــلوات

هنگام نبرد با عدو وقت ظهور
بر بازوی پر توان مهدی صـــــلوات

بر چهره ی همچو ماه مهددی صلوات
هر لحظه به هر نگاه مهدی صلوات
بر سجده وسجده گاه مهدی صلوات

بر روح و روان پاک احمد صلوات
برچهره ی تابنـــــاک احمد صلوات
از اول خــ.لقت خدا تا به ابد
بر پیرو سینه چـاک احمد صلوات