با کدامین شانهبهتر میکنی دیوانه ام

موی تو شانه کنم یا

سر نهی بر شانه ام

صمد محمدی