من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند

شیعه یعنی همچو کوهی استوار
شیعه یعنی سربازی بی قرار

شیعه یعنی عاشق مهدی شدن
باامام خود هم عهدی شدن

شیعه یعنی دل سپردن بر خدا
شیعه یعنی از همه ادیان جدا

شیعه یعنی شیر دل بی واهمه
شیعه یعنی جان نثار فاطمه