صبر در راه تو حلواهای ما را غوره کرد

دلخوشی‌ها را هراس رفتنت دلشوره کرد