با توسن خیال به هر سو شتافتیم

از دوست، غیر نام و نشانی نیافتیم

دلبر نشسته در دل و ما بی‌خبر ازو

بیهوده کوه و دشت و بیابان شتافتیم

وحدت کرمانشاهی