من چه در پای ریزم که پسند تو بود

جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست

.سعدی .